تجربه تحقیقات کاربردی

طراحی، ساخت، مشخصه یابی و شبیه سازی انواع چشمه های پلاسما و پرتو ذرات باردار

طراحی، ساخت و شبیه سازی کاتد مگنترون اسپاترینگ 3-اینچ و 2-اینچ

شبیه سازی حرکت الکترون در منبع تبخیر پرتو الکترونی 270 درجه

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی چشمه یون DC و RF

بررسی تجربی نظریه استخراج در چشمه یون

طراحی و ساخت فنجان فارادی و مشخصه­ یابی پرتو یون

شبیه سازی رفتار پرتو یون در سامانه استخراج تک روزنه ای و چندروزنه ای

طراحی و شبیه سازی دستگاه لایه نشانی پلاسمای ECR

شبیه سازی چشمه یون ECR